+ 31 20 30 32 840
·
info@takensadmiraal.nl
·
Maken afsrpaak: Ma - Vr 09:00-17:30
Contact

VOG

VOG

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een individu in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan zowel natuurlijke personen als aan rechtspersonen. Vaak is het overleggen van een VOG één van de voorwaarden om een baan te krijgen. Voor sommige branches is dit zelfs wettelijk verplicht. De screeningsautoriteit Justis stelt vast of de aanvrager een strafblad (justitiële documentatie) heeft. Wie geen strafblad heeft, krijgt altijd een VOG.

Wanneer iemand met een strafblad een VOG aanvraagt, kijkt Justis naar een aantal zaken. Allereerst wordt gekeken of binnen de ‘terugkijktermijn’ sprake is van een relevant strafbaar feit. De duur van de ‘terugkijktermijn’ hangt onder andere af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd en/of de leeftijd van de aanvrager. Voorts wordt er gekeken naar de relatie tussen de strafbare feiten op het strafblad en het werk dat aanvrager wil gaan doen. Een aanvrager die een VOG nodig heeft omdat hij taxichauffeur wil worden, maar meerdere malen veroordeeld is vanwege het rijden onder invloed krijgt waarschijnlijk geen VOG. Justis maakt altijd een belangenafweging, waarbij het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen van een VOG wordt afgewogen tegen het risico voor de samenleving.

Uiteindelijk besluit Justis namens de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid of de aanvrager al dan niet een VOG krijgt. Als Justis geen VOG kan afgeven ontvangt u een brief met het voornemen tot afwijzing. U kunt hierop reageren door schriftelijk een zienswijze in te (laten) dienen. Vervolgens wordt er een definitief besluit genomen. Indien dit besluit een afwijzing inhoudt, kunt u hiertegen in bezwaar. Wij kunnen u uiteraard helpen bij de procedures rondom het (niet) verkrijgen van een VOG.

Klik hier voor meer informatie over de VOG.